Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του site www.shoppinghouse.gr σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Ο δικτυακός τόπος www.shoppinghouse.gr έχει δημιουργηθεί και αποτελεί ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρίας Sports House ABEEEA και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως έκτοτε ισχύει. Στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό τόπο μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται το αντίθετο. Το site ελέγχεται από την Sports House ABEEEA, στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί τη χρήση του και την ερμηνεία του. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής.  

Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading) με υλικό από το www.shoppinghouse.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δε θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της Sports House ΑΕ ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, που απεικονίζεται στο δικτυακό τόπο. Η άδεια αυτή μπορεί να τροποποιηθεί από την Sports House ΑΕ οποτεδήποτε με μονομερή τροποποίηση των όρων χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο.  

Υλικό το οποίο λαμβάνουν χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου – downloading – συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην ανώνυμη εταιρία Sports House ΑΒΕΕΕΑ ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού αυτών.

Ο δικτυακός τόπος www.shoppinghouse.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρίας Sports House ABEEEA και διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς και εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στον ως άνω δικτυακό τόπο.

Η  Sports House ABEEEA δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς να ενημερώνει τους επισκέπτες, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και η χρήση του www.shoppinghouse.gr μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Sports House ABEEEA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δε υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά και link σε άλλο site, παρέχεται για τη διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online ή τα στοιχεία σας, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δε μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στο νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο μας θίγει ή αντίκειται στα χρηστά ήθη. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας, να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site της Sports House ABEEEA και να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή των περιουσία των χρηστών και των πελατών μας.